Ֆիզիկա·Ֆիզիկա տնային·Uncategorized

Էլեկտրական լարում: Վոլտաչափ:Օհմի օրենք

Էլեկտրական հոսանքը լիցքավորված մասնիկների ուղղորդված շարժում է, որն առաջանում է, երբ էլեկտրական դաշտի կողմից նրանց վրա ուժ է ազդում և հետևաբար աշխատանք է կատարվում:
Հոսանքի աշխատանքը համեմատական է տեղափոխված լիցքի քանակին՝ q-ին, հետևաբար նրա հարաբերությունը այդ լիցք քանակին հաստատուն մեծություն է և  կարող է բնութագրել էլեկտրական դաշտը հաղորդչի ներսում: Այդ ֆիզիկական մեծությունը կոչվում է լարում և նշանակվում է U տառով:
Լարումը  ցույց է տալիս տվյալ տեղամասով 1Կլ լիցք անցնելիս էլեկտրական դաշտի կատարած աշխատանքը:
Լարումը սկալյար ֆիզիկական մեծություն է, որը հավասար է դաշտի կատարած աշխատանքի  հարաբերությանը հաղորդչով տեղափոխված լիցքի քանակին:

U=Aq

Էլեկտրական լարման միավորը կոչվում է վոլտ (Վ) հոսանքի առաջին աղբյուր ստեղծող Ա. Վոլտայի պատվին:

-1731122369_w472h598.png
  այն լարումն է, որի դեպքում շղթայի տեղամասով 1Կլ լիցք տեղափոխելիս էլեկտրական դաշտը կատարում է 1Ջ աշխատանք:

1Վ=1Ջ1կլ=1Ջ/Կլ

Գործածվում են նաև 1մՎ, 1կՎ և 1ՄՎ միավորները:
Ընդ որում՝
1մՎ =103Վ1կՎ =103Վ1ՄՎ =106Վ
Լարումը չափող սարքը կոչվում է վոլտաչափ:
1173714.jpg
Վոլտաչափի  պայմանական նշանն է `
fiz9gromrod-448.png
Էլեկտրական շղթային վոլտաչափ միացնելու դեպքում անհրաժեշտ է պահպանել հետևյալ կանոնները.
 1. Վոլտաչափի սեղմակները միացվում են էլեկտրական շղթայի այն կետերին, որոնց միջև անհրաժեշտ է չափել լարումը՝ չափվող տեղամասին զուգահեռ:
 2. Վոլտաչափի «+» նշանով սեղմակն անհրաժեշտ է միացնել էլեկտրական շղթայի չափվող տեղամասի այն կետի հետ, որը միացված է հոսանքի աղբյուրի դրական բևեռին, իսկ «» նշանով սեղմակը՝ բացասական բևեռին:
v.gif          54.jpg

 

 

Օհմի օրենք

Էլկտրական շղթայով հոսանքի անցումը բնութագրում են երեք մեծություններ. I՝ հոսանքի ուժը, U՝ լարումը, R՝ դիմադրությունը:
Այս մեծությունների միջև գոյություն ունի կապ, որը որպես օրենք սահմանել է Գ. Օհմը 1827թ.-ին:
main.jpg
Օհմը փորձնական եղանակով, չափելով շղթայի տեղամասով անցնող հոսանքի ուժը՝ ամպերաչափով, իսկ նրա ծայրերում լարումը՝ վոլտաչափով, ստացավ՝
     pr02.jpg                 Nk 9-3-2-17.jpg
1. Անփոփոխ դիմադրության դեպքում տեղամասով անցնող հոսանքի ուժն ուղիղ համեմատական է լարմանը:
Այսինքն, որքան մեծ է U լարումը շղթայի տեղամասի ծայրերում, այնքան մեծ է նրանով անցնող I հոսանքի ուժը, և I(U) կախման գրաֆիկը իրենից ներկայացնում է ուղիղ գիծ:
 
img5.jpg
2. Անփոփոխ լարման դեպքում հոսանքի ուժը հակադարձ համեմատական է դիմադրությանը:

Որքան մեծ է շղթայի տեղամասի R դիմադրությունն, այնքան փոքր է նրանում I հոսանքի  ուժը, և I(R) կախման գրաֆիկն իրենից ներկայացնում է հիպերբոլ:

img7.jpg
Ընդհանրացնելով այս փորձնական արդյունքները՝ Օհմը սահմանեց օրենք:
Հոսանքի ուժը շղթայի տեղամասում հավասար է այդ տեղամասի լարման և նրա դիմադրության հարաբերությանը:
I=UR (1)
(1) բանաձևից հետևում է, որ  U=IR  (2),  իսկ R=UI (3)
Օհմի օրենքից ստացվում է, որ դիմադրության նվազման դեպքում հոսանքի ուժն աճում է, և եթե հոսանքի ուժը գերազանցի տվյալ շղթայի համար թույլատրելի արժեքը, ապա շղթային միացված բոլոր սարքերը կարող են շարքից դուրս գալ: Այդպիսի իրավիճակ առաջանում է կարճմիացման դեպքում, երբ շղթայի երկու կետորը միացվում են շատ փոքր դիմադրություն ունեցող հաղորդիչով: Կարճ միացումը կարող է հրդեհի պատճառ դառնալ:
peregruzka_ehlektroseti.jpg
Պատմություն·Uncategorized

Պատմություն

Նոյեմբերի 11-15

Թեմա 11  Սփյուռքը հետպատերազմյան շրջանում:/էջ95-104/

 • 1946-1948թթ «Մեծ ներգաղթը»:
 • Գրավոր ներկայացրեք ըստ ձեզ ինչ նշանակություն  ունեցավ ներգաղթը հայերի համար և ի՞նչ ազդեցություն կրեց սովետական հասարակությունը:

Հայաստան ներգաղթած հայությունը հայտնվեց դժվարին կենսապայմաններում։ Առավել ծանր հետևանքներ ունեցավ նրանց նկատմամբ իշխանությունների անվստահությունը, որի արդյունքում 1949-ին ներգաղթողների մի մասը, տեղաբնակ հայերի հետ միասին, աքսորվեց Խորհրդային Միության հեռավոր շրջաններ։

Հայրենիք ներգաղթածները և նրանց արդեն Հայաստանում մեծացած ու ուսում ստացած զավակները օգնեցին երկրին զարգանալ:

русский·Uncategorized

Домашнее задание

1.задание «Путаница»

В устойчивом выражении одно слово употреблено неверно, его следует заменить: Крокодил в мешке. Как с совы вода. Утиная песня. Тигриная доля. Конское упрямство. Стреляный петух. Подложить барана. Барсучья услуга.

Кот в мешке. Как с гуся вода. лебединая песня. львиная доля. Ослиное упрямство. Стреляный  воробей. Подложить свинью. медвежья услуга.

 1. Задание «Кто больше?»

написать как можно больше фразеологизмов, в которых есть названное слово: нос, рука, голова, глаз, палец.

сложа руки, рукой подать,не покладая рук.С пустыми рукам,Чужими руками жар загребать

повесить нос

Глаз-алмаз,Глаз да глаз нужен,Не сводить глаз,Глаза на мокром месте,Глаза слипаются,Глазом не успеешь моргнуть

 

Пальцем не шевельнёт,Палец о палец не ударит,Обвести вокруг пальца

Ломать голову,Терять голову,Выбросить из головы,Как снег на голову

 

Задание № 3

 

Подобрать антонимические пары из фразеологизмов.

 

первая скрипка,   держать язык за зубами,

давать волю языку, едва сводить концы с концами,

жить на широкую ногу, воспрянуть духом,

за тридевять земель, последняя спица в колеснице,

повесить нос, откладывать в долгий ящик,

сложа руки, рукой подать,

ковать железо пока горячо, не покладая рук.

 

Հայոց լեզու·Մայրենի·Uncategorized

Հայոց լեզու

11.13.2019

Մակբայ։ Բայի հատկանիշ։
Ձևի՝ արագ, արագ-արագ, արագորեն, արտաքուստ, բարեկամաբար, բարոյապես, բացեիբաց, գործնականորեն, գիտակցաբար, դանդաղ, դանդաղորեն, զույգ-զույգ,  իսկույն, լրջորեն, խստիվ, կամաց, կամաց-կամաց, մեկ-մեկ, հազիվհազ, հանկարծ, հապճեպ, հիմնովին, հոտնկայս, հետզհետե, հօգուտ, ձեռաց, մեղմիվ, մենմենակ, մերթընդմերթ, մեղմիվ, միասին, միանգամայն, միաձայն, ներքուստ, շարունակ, շտապ, ջոկ-ջոկ, սրտանց, ի սրտե, ուշի-ուշով (ուշիուշով), քաջաբար, փոխեփոխ և այլն։

Ժամանակի՝ այժմ, արդեն, այլևս, այսուհետև, այնուհետև, այսօր, ամսեամիս, առայժմ, առհավետ, առմիշտ, ապա, գիշեր-ցերեկ, դեռ, դեռևս, երբեք, երեկ, ընդմիշտ, ժամ առ ժամ, ժամանակ առ ժամանակ, հար, հավետ, հավիտյան, հետագայում, հետո, հիմա, հնուց, հնում, մանկուց, միշտ, մշտապես, նախ, նախապես, նախօրոք, ներկայումս, շուտ, շուտով, վաղ, վաղը, վաղուց, վաղօրոք, վերջերս, վերջիվերջո, տարեցտարի, րոպե առ րոպե, ուշ, ցարդ, ցայժմ, ցմահ, օրըսօրե, օրեցօր, օր օրի և այլն։

Տեղի՝ ամենուր, ամենուրեք, այլուր, բերնեբերան, դեմառդեմ, դեմ դիմաց, դեսուդեն, դեմ հանդիման, դռնեդուռ, գյուղեգյուռ, երկրեերկիր, հետ, ընդառաջ, հեռու, հեռու-հեռու, մեջտեղ, սարնիվեր, վեր, վար, վերուստ, տեղ-տեղ և այլն։

Չափի՝ ամենևին, ամբողջովին, ավել, ավելի, ավելի ևս, առավել, առավելապես, բավականին, բավական, բազմիցս, բնավ, բոլորովին, գերազանցապես, գրեթե, դարձյալ, եռակի, երիցս, է՛լ ավելի, ընդամենը, լիովին, կիսով չափ, կրկին, կրկնակի, հազիվ, հաճախ, հաճախակի, համարյա, մասամբ, մասնակիորեն, մեկ-մեկ, մեկիկ-մեկիկ, մոտավորապես, նորից, շատ, շատ-շատ, չափազանց, սակավ առ սակավ, փոքր առ փոքր, փոքրիշատե, քիչ-քիչ և այլն։

Ընդհանրական՝  որոնք տարբեր տեքստերում տարբեր իմաստներով կարող են հանդես գալ. առաջ, անընդհատ, անմիջապես, արտաքուստ, ներքուստ, դեմ դիմաց, իսկույն, հաճախ, շարունակ, միանգամայն, ստեպ-ստեպ և այլն։

Նաև այլ խոսքի մասի արժեք ունեցող մակբայներ՝

 • Գոյական՝ վաղը, այսօր, շուրջբոլորը
 • Ածական՝ արագ, դանդաղ, եռապատիկ, շատ, երկուստեք
 • Ածական, գոյական՝ հետիոտն, ուղիղ
 • Կապ՝ առաջ, դեմ, հետ, հետո։

Առաջադրանք

Տրված տեքստից գտիր մակբայները, որոշիր տեսակները.

Գետակի վրա
Թեքվել ուռին.
Ու նայում է լուռ-ձևի
Վազող ջրերին: —
…Երազ – աշխարհում
Ամեն բան հավետ-ժամանակի
Գալիս է, գնում
Ու ցնդում անհետ:-ձևի
Եվ գլուխը կախ`
Նա լաց է լինում.-
Ջրերը ուրախ`
Գալիս են, գնում…

1916, Ռոզոն
Ավ.Իսահակյան

Լրացրու բաց թողած տառերը, գտիր

 1. մակբայները, որոշիր տեսակները

դույզն-ինչ-չափի

նախoրոք-ժամանակի

հարձակումով-ձևի

 1. ածականները, որոշիր տեսակները

անմատչելի-      եռացրած-հարաբերական    

կորնթարդ-    օրհասական—   խրոխտ-

բրգաձև-հարաբերական       անօրեն-     անառիկ-հարաբերական   

 

Արիասիրտ-հարաբերական   ակնդետ-   անառիկ — հարաբերական   

անընկճելի-հարաբերական   մտասույզ-հարաբերական    ամբարտավան-հարաբերական   

առյուծասիրտ-   սևեռուն-հարաբերական   ինքնամփոփ-հարաբերական   

 1. բայերը, որոշիր հատկանիշները։

չէին կասկածում-Սահմանական անկատար անցյալ,հոգնակի,երրորդ

հայթայթել էինՎաղակատար անցյալ,հոգնակի,երրորդ

չէին դադարում-Սահմանական անկատար անցյալ,հոգնակի,երրորդ

ցնդեցին-անցյալ կատարյալ

գրավելու-ապակատար

անցավ-Անցյալ կատարյալ,եզակի,երրորդ

անելով-անկանոն

հետևում էր-անկատար անցայլ,եզակի,երրորդ

ծրագրում էր-անկատար անցայլ,եզակի,երրորդ

լարել-

ուղարկել-

 

Արիասիրտ հալիձորցիները դույզն-ինչ չէին կասկածում, որ անմատչելի և կորնթարդ ու բրգաձև լեռների միջև ծվարարծ իրենց արծվաբույնը անառիկ է ու անընկճելի։ Նրանք նախoրոք հայթայթել էին այն ամենը, ինչ որ անհրաժեշտ էր. խոտի ու մացառի խրձեր, եռացրած ջրով կաթսաներ. ահռելի որձաքարեր։ Զ-րուգիշեր չէին դադարում օրհասական գոտեմարտին ըստ արժանվույն նախապատրաստվելու ձեռնարկումները։ Հօդս ցնդեցին անօրեն ու ամբարտավան թշնամու՝ մեր խրոխտ ամրոցը ճրագալույսին անակնկալ հարձակումով գրավելու բոլոր ճի-երը։ Թշնամին անցավ հյու-իչ պաշարման արյունաքամ անելով Հալիձորը անառիկ արծվաբույնը։
Առյուծասիրտ Մխիթարը՝ այծենակաճը ուսին, սևեռուն ու ակնդետ հայացքով հետևում էր անցուդարձին։ Մտասույզ ու ինքնամփոփ նստած՝ նա ծրագրում էր որոգայթներ լարել՝ հակառակորդին հանկարծակիի բերելու նպատակով։ Նա կծկտուր ինչ-որ բան մռլտաց, ապա ընդոստ շարժումով ոտքի կանգնեց,  կարգադրեց ճեպընթաց սուրհանդակ ուղարկել Տաթև՝ Բայանդուր իշխանի մոտ։ Նոր էր Բայանդուր իշխանը իր կտրիճներով դուրս եկել Տաթևից, երբ  երևաց գուժկանն ու լուր բերեց, որ թուրքերը շարժվում են Արարատի կողմից։ Իշխանը որոշեց կտրել ասկյարների ճանապարհը՝ կասեցնելով նրանց առաջընթացը։

русский·Uncategorized

Работа-исследование над библейскими фразеологизмами

Манна небесная

10 фразеологизмов библейского происхождения

В современном русском языке существует еще одно интересное выражение – ждать как манны небесной. Оно означает страстно и долго ждать, при этом надеясь лишь на чудо. Действительно, манна небесная оказалась чудом. Благодаря ей целый народ был спасен от голода.

В Библии говорится о том, что голод наступил, когда евреи в течение множества лет странствовали по пустыне. Люди были бы обречены на гибель, если бы внезапно с неба не начала сыпаться манна небесная. Что же это такое? Она напоминала современную манную крупу. Последняя была названа так в память о манне, которая была дарована избранному народу Богом.

Впрочем, ученые сегодня установили, что в пустыне имеется съедобный лишайник. Когда он созревает, он трескается, а затем сворачивается в шарики. Множество кочевых племен употребляло этот лишайник в пищу. Вероятно, ветер принес эти съедобные шарики, которые были описаны в легенде из Библии. Несмотря на это объяснение, до сих пор выражение «манна небесная» означает чудесную помощь, неожиданную удачу.

Неопалимая купина

фразеологизмы библейского происхождения примеры и их значение

Скорее всего, этот красивый образ был позаимствован нашими предками из древнееврейских преданий. В Библии «неопалимой купиной» называется терновый куст, пылавший не сгорая, поскольку Моисею в его пламени являлся сам Бог. Сегодня мы редко используем этот образ. Один из вариантов его применения – когда нужно изобразить человека, который «горит» на любом деле (например, на работе), однако не теряет сил, становится все более деятельным и бодрым.

источник

Հայոց լեզու·Մայրենի·Uncategorized

Մայրենի

Առաջադրանքներ

11.11.2019

 1. Լրացրու բաց թողած տառերը։
 2. Գտիր դիմավոր բայերը, որոշիր դեմքը, թիվը, եղանակը, ժամանակը, ժամանակային ձևը, սեռը, կազմությունը։
 3. Գտիր անդեմ բայերը, որոշիր խոնարհումը, դերբայական ձևը, սեռը, կազմությունը։

ապստամբեց-վաղակատար,չեզոք

հարձակվեց-վաղակատար,չեզոք

արհամարհեց-վաղակատար,չեզոք

մերժեց-վաղակատար,չեզոք

երևաց-վաղակատար,չեզոք

գրկախառնվելու-Ապակատար

մնա-

պիտի տեսնեմ-անկանոն,հարկադրական եղանակ

եկել-անկանոն

ծնել եմ -Վաղակատար անցյալ

սնել եմ-Վաղակատար անցյալ

տեսնեմ-անկանոն

անցավ-կրավորական,ածանցավոր,անցյալ կատարյալ

փոխվելով-անորոշ,գործիական,կրավորական,

ընկավ-կրավորական,անցյալ կատարյալ,ածանցավոր

հանձնվելով-անորոշ

եղավ-անկանոն

բացականչեց-վաղակատար

 1. Գտիր դերանունները, որոշիր տեսակները։

նա-անձնական,

քեզ-անձնական,հայցական

 

 1. Գտիր ածականները, որոշիր տեսակները։

հոզախռով-Հարաբերական

ընդհատ-Հարաբերական

աննկուն-Հարաբերական

անընկճելի-Հարաբերական

կտրիճ-Հարաբերական

 1. Տեքստից  գտիր 3-ական բարդ, ածանցավոր և պարզ բառեր։

մակընթացությունից,անընկճելի,տեղատվության

կտրիճ,զավակը,մոր

ծերակույտ,հուզախռով ,

 1. Գտիր հնչյունափոխված բառերը (6 բառ) և վերականգնիր անհնչյունափոխ ձևը։

թշնամի-թշնամուս

Տեքստ

Կորիոլանն ապստամբեց. նա հարձակվեց Հռոմի վրա՝ հռոմեացիներին ստիպելով փախչել։
Նա արհամարհեց ու մերժեց ծերակույտին։ Երբ երևաց մայրը, Կորիոլանն ընդառաջ գնաց՝ գրկախառնվելու, բայց հուզախռով մայրը բացականչեց դողդոջուն ձայնով, ընդհատ բառերով.
Հեռո՛ւ մնա ինձանից։ Դեռ պիտի տեսնեմ՝ արդյոք որդո՞ւս մոտ եմ եկել, թե թշնամուս։ Մի՞թե ծնել ու սնել եմ, որ քեզ ապստամբ տեսնեմ։
Մոր խոսքերը որդու սիրտը շանթահարեցին։ Սարսռաց որդին, և զայրույթն անցավ՝        մակընթացությունից փոխվելով տեղատվության։ Մոր գիրկն ընկավ աննկուն ու անընկճելի զորավարը։
Եվ կտրիճ զավակը, հակառակորդի ձեռքը հանձնվելով, սրախողխող եղավ։

Գրականություն

Նախորդ դասի շարադրանքների ընթերցում ու քննարկում։

Նոր նյութի ըեթերցում.

Վիլյամ Սարոյան. երկու առակ

Առաջադրանքներ

 1. Առաջին առակի կույրին բնութագրիր։

Թվում է,թե նա անպաշտպան է, բայց նրա թուլությունը Նրա համար միայն առավելություն է, քանի որ նա կույր է, բոլորը կխղճան նրան:Նա դա լավ է հասկացել էր և սովորել է օգտագործել իր թուլությունը ։ Դա, անշուշտ, լավ է, բայց նա վարվեց ստոր.Արդյունքում ՝ նա վատ ու ստոր մարդ է ։

 1. Երկրորդ առակի սատանային բնութագրիր

Շատ ինքնավստահ էր, քանի որ մտածում էր, որ ավելի խելացի է քան մյուսներ:

 1. Առակներից մեկական դրույթ դուրս բեր. ինչի՞ մասին էր առակներից յուրաքանչյուրը, ի՞նչ է հաղորդում մեզ դրանցով հեղինակը։
 2. Մտքերդ շարադրիր բարության, ապերախտության մասին։
 3. Մտքերդ շարադրիր նաև «ես ամենից ուժեղ եմ» արտահայտության շուրջ։ Փորձիր բնորոշել երկրորդ առակում բիթլիսցի տղայի գործելաոճը. ինչո՞ւմ է նրա հաջողության գաղտնիքը։ Ինչպե՞ս է հնարավոր անել այն, ինչ ուզում ես, առանց «ոչ» ասելու։
Աշխարհագրություն·Uncategorized

Աշխարհագրություն

Ինտերակտիվ քարտեզ՝

 

ՀՀ ռելիեֆի քարտեզ – նշել

ա) Հետևյալ լեռնաշղթաները. Վիրահայոց, Բազումի, Փամբակի, Գուգարաց, Արեգունու, Սևանի և Արևելյան Սևանի, Վայքի, Զանգեզուրի.

 

 

բ) Հետևյալ հրաբխային լեռնավահանները․ Եղնախաղի, Ջավախքի, Արագած, Գեղամա, Վարդենիսի, Սյունիքի: 

Screenshot_3